Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o.
pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu.


Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti kúpy a predaja tovaru t.j. komponentov pre dverné systémy značky DIVENDOOR. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode ako aj ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 2b.
   
 2. Základné informácie o predávajúcom
  Obchodné meno: DIVENDOOR, s.r.o.
  Sídlo: Šaštínska č.8, 841 04 Bratislava
  IČO: 31 382 517
  DIČ: 2020346526
  IČDPH: SK2020346526
  Bankové spojenie: ČSOB a.s.
  Číslo účtu: 802106333/7500
  Registrácia: Okresný súd Bratislava I, odiel: Sro, vložka č.7818/B
  Štatutárny orgán: Silvia Gordová - konateľka
   
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.posuvnesystemy.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke www.posuvnesystemy.sk kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
   
 4. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
   
 5. Tovarom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - www.posuvnesystemy.sk - sú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.posuvnesystemy.sk.
   
 6. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu je určený najmä pre právnické osoby bez ohľadu na právnu formu podnikania.

Článok 2
Objednávka a kúpna zmluva

 1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe písomnej objednávky kupujúceho, ktorú predávajúci potvrdí. Potvrdením objednávky predávajúcim je uzavretá čiastková kúpna zmluva. Za písomné objednanie a potvrdenie sa považuje aj faxová objednávka a jej faxové potvrdenie, resp. e-mailová objednávka a jej e-mailové potvrdenie.
   
 2. Kupujúci môže realizovať objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.posuvnesystemy.sk:
  1. Prostredníctvom elektronického obchodu – postup je uvedený v návode „Ako nakupovať“. Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.
   1. Odoslanie objednávky je podmienené registráciou kupujúceho v databáze predávajúceho a potvrdením súhlasu s Obchodnými podmienkami a spracovaním jeho údajov.
   2. Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný informačný email s predmetom „Zaevidovanie objednávky“, ktorým potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim a ani sa nepotvrdzuje objednávka.
   3. Po overení dostupnosti tovaru vo veľkosklade a platných cien, predávajúci objednávku kupujúcemu potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“. Pri potvrdení bude vyčíslená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania.
   4. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný kupujúcemu, ak si túto službu objednal.
  2. Elektronickou poštou na adrese: eshop@posuvnesystemy.sk alebo objednavka@posuvnesystemy.sk
  3. Faxom na čísle +421 2 6453 0000
  4. Osobne vo veľkosklade spoločnosti DIVENDOOOR
   Adresa : Agátová 1
   841 01 Bratislava
   Slovensko

 3. Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať:
  • Obchodné meno a sídlo kupujúceho
  • IČO a DIČ, ak je registrovaný ako platca DPH
  • Druh(názov) objednaného tovaru
  • Množstvo objednaného tovaru
  • Spôsob odobratia tovaru a dopravy
  • Dodaciu adresu
  • Podpis osoby, ktorá je oprávnená konať za kupujúceho
   

Článok 3
Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 1. Predávajúci je viazaný ponukou, vrátane cien tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom „Potvrdenie objednávky“ až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.
   
 2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník (kupujúci) má právo ju stornovať.
   
 3. Kupujúci môže objednávku stornovať do 2 dní odo dňa objednania tovaru nasledovnými spôsobmi:
  1. Elektronickou žiadosťou na adrese eshop@posuvnesystemy.sk
  2. Telefonicky, resp. faxom na čísle +421 2 6453 0000.
  3. Osobne vo veľkosklade spoločnosti DIVENDOOR, s. r. o.
    
 4. V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky.
   
 5. O potvrdení storna objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom.

Článok 4
Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len kúpna cena).
   
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu nasledovným spôsobom:
  1. Platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.
  2. Platbou vopred, t.j. prevodom na účet predávajúceho, ktorú zrealizuje kupujúci bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení celej jeho ceny.
  3. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú, že kupujúci je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu až po dodaní tovaru, v takomto prípade je kúpna cena splatná do 14 dní od dodania tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru, pričom dátum splatnosti uvedený na faktúre bude zodpovedať splatnosti dohodnutej, t.j. 14 dní.
    
 3. Peňažný záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu platený prostredníctvom banky je splnený pripísaním celej sumy na účet predávajúceho v jeho banke.
   
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych, zmeny peňažných kurzov a pri výraznom náraste inflácie.
   
 5. Náklady spojené s vynáškou tovaru, resp. s dohodnutou montážou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
   
 6. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

Článok 5
Dodanie a prevzatie tovaru

 1. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje podľa týchto obchodných podmienok a to nasledovne:
  1. Predávajúci plní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že umožní kupujúcemu prevziať si tovar priamo vo veľkosklade spoločnosti DIVENDOOR na adrese: Agátová 1, 841 01 Bratislava, SR.
  2. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom kuriérskej služby alebo zmluvného prepravcu predávajúceho. Cena za dodanie tovaru je hradená kupujúcim osobitne podľa platného cenníka.
  3. V prípade, ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú, že predávajúci sám dodá tovar kupujúcemu, predávajúci si plní svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním kupujúcemu v mieste určenom kupujúcim.
    
 2. Kupujúci je povinný vykonať všetky úkony potrebné na to, aby predávajúci mohol tovar dodať. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať a dôkladne skontrolovať obsah dodávky, a to najmä kvalitu a kompletnosť dodávky.
   
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca. Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu. Neakceptujeme reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou.
   
 4. Pri dodaní tovaru je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu dodací list. Kupujúci je povinný dodací list prevziať, skontrolovať, či jeho obsah zodpovedá skutočnosti a tento podpísať. Dodací list by mal obsahovať:
  • Identifikačné údaje predávajúceho
  • Miesto plnenia
  • Množstvo dodaného tovaru
  • Celková cena dodaného tovaru

Článok 6
Prevod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar
   
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok 7
Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie, záručná doba

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, vyhotovení a kvalite za podmienok aké určuje zmluva.
   
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, tieto je povinný kupujúci uviesť v dodacom liste. Vady zistené neskôr, za ktoré zodpovedá predávajúci je kupujúci povinný reklamovať písomne, resp. elektronickou poštou na adrese reklamacie@posuvnesystemy.sk
   
 3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamácie v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. v súlade so zákonom č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
   
 4. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3. pracovných dní. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie emailom alebo telefonicky a zároveň mu bude prostredníctvom emailu, resp. poštou doručený reklamačný protokol.
   
 5. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný doklad sa považuje faktúra a dodací list.

Článok 8
Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci touto zmluvou podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu(ďalej len „súhlas“).
   
 2. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom.
   
 3. Súhlas kupujúceho je platný počas trvania právneho obchodného vzťahu po dobu, po ktorú je predávajúci povinný v evidencii viesť osobné údaje o kupujúcom.

Článok 9
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru .

   
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (nábytok na mieru, profily a systém upravený/narezaný podľa požiadaviek kupujúceho).
   
 3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
   
 4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci si včas a riadne splnil svoju informačnú povinnosť v zmysle ustanovenia § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
   
 5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, mailom, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie.
   
 6. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokladu o zaplatení. Náklady za vrátenie tovaru znáša kupujúci.
   
 7. Tovar je tiež možné vrátiť osobne zároveň s listom o odstúpení od kúpnej zmluvy alebo priamou výmenou tovaru za jeho kúpnu cenu.
   
 8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom alebo šekom na poštovú adresu kupujúceho.
   
 9. V prípade, že kupujúci nesplní najmä povinnosť vrátiť nepoškodený a kompletný tovar, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
   

Článok 10
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
   
 2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Na ostatné týmito obchodnými podmienkami neupravené vzťahy sa primerane používajú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka).
   
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.posuvnedvere.sk.

 4. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o veciach obchodného tajomstva, ktoré sa im stanú známe v rámci zmluvných vzťahov. Inak zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením obchodného tajomstva.
   
 5. Tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti kúpy a predaja tovaru t.j. komponentov pre dverné systémy značky DIVENDOOR sú platné od 01. 07. 2011

 

V Bratislave, 1. júla 2011
Silvia Gordová – konateľka DIVENDOOR, s. r. o.