Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o.
vydaný v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke www.posuvnesystemy.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
   
 2. DIVENDOOR, s.r.o. (ďalej len predávajúci) je povinná vystaviť kupujúcemu pri predaji daňový doklad s presným typovým označením tovaru a kúpnou cenou, ktorá je určená cenníkom predávajúceho platným v deň obdŕžania riadnej objednávky.
   
 3. Ako záručný doklad sa považuje faktúra a dodací list, ktorý je kupujúci povinný prevziať a skontrolovať či jeho obsah zodpovedá skutočnosti a tento podpísať.
   
 4. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Článok 2
Postup pri reklamácii

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, vyhotovení a kvalite za podmienok, ktoré určuje zmluva.
   
 2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len za tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
   
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, tieto je povinný kupujúci uviesť v dodacom liste. Vady zistené neskôr, za ktoré zodpovedá predávajúci je kupujúci povinný reklamovať písomne, resp. elektronickou poštou na adrese reklamacie@posuvnesystemy.sk
   
 4. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
   
 5. Kupujúci je povinný pri uplatňovaní si reklamácie predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a dodací list, ako aj písomné stanovisko, v ktorom presne špecifikuje druh a rozsah vád tovaru.
   
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
   
 7. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  1. Nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu.
  2. Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
  3. Uplynutím záručnej doby tovaru.
  4. Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
  5. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
  6. Neodborným zaobchádzaním v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom užívania.
  7. Poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
  8. Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
  9. Neodborným zásahom neoprávnenej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii

 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu od kupujúceho a to:
  1. Osobne vo veľkosklade spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o., Agátová 1, 841 04 Bratislava, Slovensko.
  2. Elektronickou poštou na adrese: reklamacie@posuvnesystemy.sk.
  3. Faxom na čísle +421 2 6453 0000.
  4. Poštou na adrese sídla spoločnosti: Divendoor, s. r. o., Šaštínska 8, 841 04 Bratislava, Slovensko.
    
 2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. Odovzdaním opraveného tovaru.
  2. Výmenou tovaru.
  3. Vrátením kúpnej ceny.
  4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
  5. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
    
 3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
   
 4. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
   
 5. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
   
 6. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Článok 4
Účinnosť

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 01. 07. 2011.


Upozornenie:
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.posuvnesystemy.sk
 

V Bratislave, 1. júla 2011.
Silvia Gordová – konateľka DIVENDOOR, s. r. o.